prevziat monografiu
Download / Prevziať (6MB)

BAUMÖHL, E. – LYÓCSA, Š. – VÝROST, T. 2011.
Fundamentálna analýza akciových trhov. Košice : ELFA,
2011. 200 s. ISBN 978-80-8086-191-6

Fundamentálna analýza akciových trhov
Eduard Baumöhl - Štefan Lyócsa - Tomáš Výrost

Keď sme sa začiatkom roku 2010 rozhodli, že napíšeme monografiu v oblasti fundamentálnej analýzy akciových trhov, prekvapujúco sme zistili, že prakticky neexistuje česká alebo slovenská publikácia venujúca sa tejto problematike. V zahraničnej literatúre situácia nie je zásadne lepšia. Aj keď existuje pomerne dosť publikácií, v ktorých sa analyzujú ekonomické fundamenty, spravidla ide iba o fundamenty podnikov. Ešte väčší kontrast je badať pri porovnaní s literatúrou venujúcou sa technickej analýze. Nepomer publikácií v prospech technickej analýzy je priepastný.

Táto situácia odráža zrejme potreby súčasnej praxe, kde sa pri nákupných a predajných rozhodovaniach používa najmä technická analýza. Avšak samotní obchodníci rozumejú pod fundamentálnou analýzou spravidla iba sledovanie účtovných výkazov a makroekonomických správ na úrovni jednoduchej evidencie. Tak, ako chápeme fundamentálnu analýzu my, tvoria ju tri základné piliere: makroekonomická analýza, odvetvová analýza a mikroekonomická analýza. Makroekonomická analýza akciových trhov sa venuje krátkodobým a dlhodobým vzťahom medzi makroekonomickými veličinami a akciovými trhmi. Odvetvová analýza sa zaoberá odvetvovými charakteristikami a ich vzťahom k výkonnosti podnikov. Mikroekonomická analýza sleduje vzťahy medzi fundamentálnymi ukazovateľmi podnikov a vývojom cien ich akcií. Aj keď každá z týchto disciplín existuje samostatne, spoločným menovateľom pri analýze akciových trhov je odhaliť, ktoré ekonomické faktory majú vzťah s vývojom cien akcií.

Táto publikácia nie je príručkou ako obchodovať, ani ako zarobiť prvý milión (pokiaľ možno za deň) a dokonca ani nie je manuálom k tomu, akým spôsobom robiť ekonomickú analýzu. Aj keď k tomu poslednému by sme sa možno radi priblížili. Cieľom tejto publikácie je overiť vzťahy medzi ekonomickými fundamentmi a vývojom cien akcií. Fundamentálna analýza akciových trhov je náročná na vstupné údaje. Na mnohých miestach sme známe prístupy k fundamentálnej analýze empiricky overovali, avšak skoro výlučne na nových údajoch z akciových trhov Severnej Ameriky. Niektoré známe postupy sme rozšírili, prípadne sme navrhli nové, ako v prípade analýzy dynamiky trhovej štruktúry alebo v prípade odvetvovej klasifikácie.

Samotná fundamentálna analýza akciových trhov je nepomerne zložitejšia ako ostatné analýzy. Je náročná najmä po metodologickej a časovej stránke. Možno práve to je dôvod, prečo je jej využívanie také zriedkavé. Zjavne nejde o prístup, ktorý by bol vhodný v prípade pravidelného, častého (denného) obchodovania s akciami. Na rozdiel od pomerne rozšíreného názoru, že fundamentálna analýza je len individuálne sledovanie účtovných výkazov a makroekonomických veličín, bolo našim cieľom zanechať v čitateľovi podstatne hlbší obraz o komplexnosti fundamentálnej analýzy. V publikácii sa môžeme miestami stretnúť s používaním komplikovanejších štatistických metód. Znalosť aspoň základov induktívnej štatistiky je preto pri niektorých kapitolách nevyhnutná.

Publikácia je rozdelená do troch základných častí: makroekonomická analýza, odvetvová analýza a mikroekonomická analýza akciových trhov. V krátkosti sme prezentovali aj iné prístupy k analýze akciových trhov: psychologickú analýzu a technickú analýzu. Na záver sme sa stručne venovali aj finančnej kríze a existencii špekulatívnych bublín. Našou snahou bolo napísať publikáciu tak, aby hlavné kapitoly bolo možné čítať samostatne a nezávisle od predchádzajúcich kapitol. Ani jednu z týchto tém sme však zďaleka nevyčerpali.

Na makroekonomickej úrovni sme sa venovali najmä: integrácii medzi akciovými trhmi, zverejňovaniu vybraných makroekonomických ukazovateľov, vzťahu medzi akciovým trhom a ekonomikou, infláciou a výnosom na akciovom trhu. V odvetvovej analýze sa venujeme spôsobom, ako identifikovať špecifiká odvetvia: koncentráciu spoločností v odvetví, ziskovosť a riziko odvetvia, dynamiku trhovej štruktúry odvetvia. Pomerne veľa priestoru sme venovali fúziám a akvizíciám, ktoré predstavujú zaujímavé príležitosti a pomerne významné udalosti na akciových trhov. Samostatnú kapitolu sme venovali meraniu a testovaniu neobvyklých akciových výnosov. Našim cieľom bolo ukázať, akým spôsobom môžeme formálne overiť vzťah medzi výskytom určitej udalosti na akciovom trhu a vývojom cien akcií. Taktiež sme samostatnú kapitolu venovali problémom, ktoré vznikajú, ak chceme zistiť, do akého odvetvia podnik vlastne patrí. V mikroekonomickej analýze sme sa venovali hlavnému prúdu, t.j. ukazovateľom trhovej hodnoty podniku a výpočtu vnútornej hodnoty akcií pomocou oceňovacích modelov.

Pri tvorbe textu sme sa snažili o zosúladenie dvoch protichodných cieľov. Na jednej strane sme chceli poskytnúť dostatok informácií, aby bolo možné posúdiť ekonometrické vlastnosti modelov. Zároveň bolo našou snahou priblížiť problematiku fundamentálnej analýzy širšej cieľovej skupine, bez obmedzovania sa na pomerne úzky okruh čitateľov zbehlých v kvantitatívnych metódach. Zvolili sme preto postup, pri ktorom prezentujeme skôr hlavné výsledky, ako detailný popis všetkých použitých estimačných procedúr a testov. Dúfame, že publikácia bude prínosná pre čitateľov z praxe, študentov, ale aj vedeckých pracovníkov zaoberajúcich sa touto problematikou. Práve pre túto poslednú skupinu čitateľov sme na viacerých miestach vypracovali rešerš empirických výskumov, aby bolo možné siahnuť tiež po pôvodných prácach.

Autori