prevziat
Download / Prevziat (5MB)

LYÓCSA, Š. – BAUMÖHL, E. – VÝROST, T. 2013.
Kvantitatívne metódy v ekonómii II. Košice : ELFA,
2013. 460 s. ISBN 978-80-8086-210-7

Kvantitatívne metódy v ekonómii II.
Štefan Lyócsa - Eduard Baumöhl - Tomáš Výrost

Predkladané skriptá nadväzujú na našu publikáciu Kvantitatívne metódy v ekonómii I. (KMvE II.) a rovnomenný predmet vyučovaný na Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom v Košiciach, Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA-PHF). K napísaniu tejto publikácie sme boli motivovaní potrebou vytvoriť pomocný učebný text, teda skriptá, pre študentov, ktorí absolvovali predmety KMvE I., KMvE II., a Finančná ekonometria na EUBA-PHF v rokoch 2009 až 2012. Na týchto predmetoch je našim cieľom naučiť študentov aplikovať kvantitatívne nástroje na analýzu a riešenie ekonomických problémov. Predkladané skriptá KMvE II., rovnako ako aj skriptá KMvE I., slúžili len ako doplňujúci materiál pre študentov, ktorý absolvovali rovnomenné predmety. Druhým, nemenej dôležitým motívom k napísaniu tejto publikácie bola skutočnosť, že naši diplomanti a bakalári potrebovali určitý manuál pre prácu v programe R. Z týchto dôvodov sme sa pri písaní orientovali najmä na aplikácie a prácu v tomto programe. Cieľom bolo ponúknuť čitateľovi spracovanie niektorých základných kvantitatívnych štatistických metód induktívnej štatistiky tak, aby ich bol čitateľ schopný v konkrétnom príklade prakticky použiť.

Séria publikácií Kvantitatívne metódy v ekonómii sa nevenuje matematickej štatistike. Aj keď bolo našou snahou ponúknuť čo najpresnejší výklad, intuitívny náhľad do princípov induktívnej štatistiky a použitých metód bol pri písaní pre nás prioritou. Týmto spôsobom nutne došlo k určitému kompromisu medzi jednoduchosťou a presnosťou písania, kde sme sa neraz rozhodli prikloniť práve k jednoduchosti. Ak má čitateľ záujem o exaktný opis matematických ideí v pozadí štatistických metód, musí siahnuť po inej publikácii.

Táto publikácia taktiež nie je o programovaní. V texte je napísané pomerne veľké množstvo kódov z programu R, ale programovanie tvorí podstatne viac ako len súbor jednoduchých príkazov, cyklov a zopár podmienok. Našim cieľom bolo napísať tie príkazy čo najjednoduchšie (nie čo najúspornejšie), aby aj študent, ktorý si knihu otvorí na posledných stranách knihy, vedel zreprodukovať riešené príklady a obrázky. Preto čitateľovi, ktorý chce vedieť o programovaní v R viac, odporúčame znova inú ako túto publikáciu.

Predkladaná kniha je rozdelená do siedmych kapitol a príkladov. V prvej kapitole sa venujeme vymedzeniu induktívnej štatistiky. Našou snahou bolo prezentovať taký pohľad na induktívnu štatistiku, aby čitateľ vedel rozpoznať, kedy je vhodné jej použitie. V druhej, pomerne stručnej kapitole, sme sa rozhodli venovať metódam zberu údajov, medzi ktorými sa pri prieskumoch a výskumoch najčastejšie rozhodujeme. Tretia kapitola má za cieľ čitateľovi priblížiť problematiku odhadov. Tradične sa táto téma začína vysvetľovať na bodových odhadoch a potom sa prechádza na intervalové odhady čoho sme sa držali aj v tejto publikácii. Testovanie štatistických hypotéz je zrejme základným rozhodovacím nástrojom, ktorý štatistika pre ekonómov ponúka. Ide o rozsahovo najobšírnejšiu kapitolu, ktorú sme rozdelili na: (i) základné testy o parametroch populácie (stredné hodnoty, podiely, rozptyly), (ii) testy dobrej zhody (najmä overovanie normality), (iii) testy overujúce prítomnosť extrémnych hodnôt, (iv) niektoré ďalšie (spravidla neparametrické) testy nielen o základných parametroch populácie (napr. test náhodnosti a nezávislosti), (v) princípy metódy ANOVA. Piata kapitola mohla byť súčasťou aj predošlej kapitoly. Rozhodli sme sa ju však oddeliť, keďže meranie a testovanie významnosti závislosti medzi dvoma premennými predstavuje určitý prechodový mostík medzi predkladanou publikáciou a ďalšou plánovanou publikáciou venujúcou sa ekonometrii. Šiesta kapitola predstavuje úvod do analýzy viacrozmerných dát.

Autori