prevziat
Download / Prevziat (4MB)

LYÓCSA, Š . – BAUMÖHL, E. – VÝROST, T. 2013.
Kvantitatívne metódy v ekonómii I. Košice : ELFA,
2013. 200 s. ISBN 978-80-8086-209-1

Kvantitatívne metódy v ekonómii I.
Štefan Lyócsa - Eduard Baumöhl - Tomáš Výrost

Cieľom týchto skrípt je poskytnúť študijný materiál študentom predmetu Kvantitatívne metódy v ekonómii I (KMvE I, ktorý sa v súčasnosti ponúka ako predmet pre študentov programu Honoris na inžinierskom stupni štúdia, Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach, Ekonomickej univerzity v Bratislave), ako aj našim bakalárom a diplomantom, ktorí sa rozhodli vo svojej práci aplikovať niektoré základné kvantitatívne metódy používané v ekonómii. Pri tvorbe obsahovej náplne predmetu KMvE I, ako aj tejto publikácie, bolo cieľom prezentovať študentom jednoduché metódy spracovania a vizualizácie dát, a taktiež ich zároveň pripraviť na prácu v programe R.

Pri tvorbe materiálov sme vychádzali z potreby poskytnúť študentom aplikačný pohľad na problematiku spracovania údajov, pričom sme sa snažili formálnu matematickú štatistiku obmedziť na nevyhnutné minimum. Táto snaha na mnohých miestach nevyhnutne vedie k určitým matematickým nepresnostiam, ktoré snáď budú vyvážené intuitívnejším pohľadom do problematiky kvantitatívneho spracovania údajov. Ak čitateľ hľadá formálnejší prístup k spracovaniu údajov, musí siahnuť po iných publikáciách.

Túto publikáciu je potrebné chápať ako dokument, ktorý je určený potrebám pomerne úzkej skupine študentov. Výklad je na hodinách dopĺňaný a komentovaný. Preto by tieto skriptá nemali vzbudzovať dojem ucelenej učebnice. Ide len o skriptá – pomocný študijný materiál – a aj keď súhrne predstavujú originálny text, v mnohých prípadoch sme sa nechali inšpirovať inými publikáciami (uvedené v literatúre) a myšlienkami, ktoré nám ešte ako študentom boli vštepované našimi mentormi.

Skriptá sa skladajú zo štyroch hlavných častí a príkladov. V prvej vymedzíme niektoré základné pojmy tak, ako ich budeme používať v publikácii. Druhá je štandardným úvodom do opisu dát.

V tretej časti sa začíname venovať programu R. Zaujímajú nás spôsoby importovania dát, zadávania príkazov, manipulácie s rôznymi objektmi, logické operátory, používanie základných metód opisu dát a významný priestor venujeme vizualizácií dát. Jednotlivé kódy z programu R sa snažíme písať čo najjednoduchšie, priam naivne, keďže náročnejšie úlohy nás čakajú až v ďalších publikáciách, ktoré na tieto skriptá nadväzujú a zručnosti chceme budovať radšej pomaly. Z hľadiska používania programu R je cieľom tejto publikácie, aby bol študent po absolvovaní tejto publikácie v programe R v prvom rade zorientovaný.

V štvrtej časti poskytujeme stručný úvod do teórie pravdepodobnosti. Dôraz kladieme najmä na rôzne druhy rozdelení, s ktorými sa pri kvantitatívnom spracovaní údajov najčastejšie stretávame.

V poslednej časti sú zadania a riešenia k vybraným príkladom. Tieto príklady sme sa snažili koncipovať pomerne všeobecne. Nebolo cieľom zostaviť čo najväčší počet príkladov s jednoznačným zadaním a krátkym riešením. Cieľom bolo vytvoriť príklady z údajov, ktoré majú svoj príbeh tak, aby sa študent mohol v budúcnosti v podobných situáciách ľahšie zorientovať. Aby pochopil, ako zobraziť údaje, a ktoré opisné charakteristiky mu pomôžu pochopiť problém, ktorý práve rieši. Tento charakter príkladov sme sa snažili dodržať aj v celom texte, keďže aplikácia kvantitatívnych metód je hlavným motívom týchto skrípt.

Autori